top of page

Fugle og Flagermus: Hvordan påvirker de træfældning i Danmark?

Opdateret: 3. sep. 2023

I Danmark spiller fugle og flagermus en afgørende rolle i økosystemet. De bidrager til bestøvning, insektkontrol og spredning af frø. Derfor er det vigtigt at tage hensyn til deres behov og beskyttelse under træfældning. I denne artikel vil vi se nærmere på reglerne og retningslinjerne for at sikre, at fugle og flagermus beskyttes under træfældningsaktiviteter i Danmark.

Fuglereder i træer: Lovgivning og beskyttelse

Fuglereder er vigtige levesteder for fugle i ynglesæsonen. Derfor er det ulovligt at fælde træer med fuglereder i Danmark i henhold til naturbeskyttelseslovgivningen. Lovgivningen har til formål at beskytte fugle og deres reder mod unødig forstyrrelse og skade. Det er forbudt at ødelægge, fjerne eller beskadige fuglereder, æg eller unger med vilje. Der kan dog være undtagelser for sikkerhedsmæssige hensyn.Fugleunger venter i reden på deres mor. Fuglereder er beskyttet af naturbeskyttelsesloven
Fugleunger venter i reden på deres mor


Hvis der er en risiko for mennesker eller ejendom, kan tilladelser til fældning af træer med fuglereder gives efter en vurdering fra de relevante myndigheder. Det anbefales at kontakte din lokale kommune eller myndighederne for vejledning og eventuel tilladelse i sådanne tilfælde.

Spættehuller i træer: Beskyttelse og fældningsperioder

Spættehuller er vigtige levesteder for spætter og andre fugle. I Danmark er det generelt ulovligt at fælde træer med spættehuller, medmindre der er særlige undtagelser eller tilladelser. Lovgivningen har til formål at bevare og beskytte spættehuller og de fugle, der bor i dem.Spætte og dens unge i et spættehul i gammelt træ
Spætte og dens unge i et spættehul

Der er en specifik periode, hvor fældning af træer med spættehuller er forbudt. Spættetræer og hule træer må kun fældes i september og oktober


Fuglerede-beskyttelsesperioden løber fra den 1. april til den 31. august hvert år. I denne periode er det vigtigt at undgå at forstyrre eller skade fuglene og deres reder under deres ynglesæson. Fældning af træer med spættehuller bør derfor undgås i denne periode.

Flagermus og deres beskyttelse

Flagermus spiller en vigtig rolle som insektjægere og bestøvere. De er beskyttet af den danske naturbeskyttelseslovgivning. Det er ulovligt at ødelægge, skade, fjerne eller forstyrre flagermus og deres hvilesteder med vilje. Dette gælder også for træer med flagermushvilesteder, såsom træhuller eller revner i træstammer eller træhuse.Flagermus i træ. De er omfattede af naturbeskyttelsesloven
Flagermus i træ

Flagermus er fredede og er omfattet af særlige beskyttelsesbestemmelser. Deres bestande er blevet truet på grund af tab af levesteder og menneskelig aktivitet. Derfor er det afgørende at respektere og beskytte flagermus for at sikre deres overlevelse og bevare biodiversiteten. Herhjemme har vi 17 arter, hvoraf tre arter er truede og yderligere tre på vej til at blivere truede.

Hvis der er behov for at fælde et træ, hvor der er mistanke om flagermus eller deres hvilesteder, er det nødvendigt at konsultere relevante myndigheder som Naturstyrelsen eller din lokale kommune. Disse myndigheder kan give vejledning og eventuelt udstede tilladelse til at håndtere træfældningen på en måde, der beskytter flagermusene og overholder lovgivningen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at bevidst skade eller forstyrrelse af flagermus og deres hvilesteder uden tilladelse er strafbart i Danmark. Derfor er det altid bedst at søge professionel rådgivning og følge de gældende regler og bestemmelser for at beskytte disse beskyttede dyr.


Sammenfatning om fugle og flagermus samt spættehuller

Fugle og flagermus spiller en afgørende rolle i økosystemet og er beskyttet af den danske naturbeskyttelseslovgivning. Det er ulovligt at fælde træer med fuglereder, spættehuller eller flagermushvilesteder uden særlige tilladelser eller undtagelser.

Fuglerede-beskyttelsesperioden fra den 1. april til den 31. august skal respekteres for at undgå forstyrrelse af fuglene under deres ynglesæson. Hvis der er behov for træfældning i denne periode, er det vigtigt at kontakte myndighederne for at få vejledning og tilladelser.

For flagermus er det afgørende at undgå skade eller forstyrrelse af deres hvilesteder. Konsulter altid relevante myndigheder for at sikre, at træfældning sker på en måde, der beskytter flagermusene og overholder lovgivningen.

Ved at respektere og beskytte fugle og flagermus under træfældningsaktiviteter bidrager vi til at bevare biodiversiteten og sikre et sundt og mangfoldigt naturligt miljø i Danmark.


Commentaires


bottom of page