top of page

Generelle forretningsbetingelser
for Lund’s træpleje ApS

Gælder for alle ordrer leveret af Lund's træpleje

Generelt

 • Prisen omhandler opgaven, som den er beskrevet i tilbuddet.

 • Prisen inkluderer alle forbrugsstoffer, transport, arbejdsløn, gebyrer samt klargøring af vores materiel efter brug.

 • Timeprisopgaver afregnes fra vi pakker bilen, til vi er hjemme igen.

 • Lund’s træpleje er arborist, eksamineret træklatrer (Level 1,2 og 3), Motorsav 1, 2 og 3 med ekstra uddannelse inden for beskæring, indtrækning af vanskelige træer, vurdering af risikotræer, stormfald samt arbejde ved jernbaner. Lund’s træpleje er desuden uddannet til godkendelse af personligt sikkerhedsudstyr (PPE Competent Person).

 • Lund’s træpleje er ansvarsforsikret i Alm. Brand

Arbejdets udførelse

 • Senest ved ordreafgivelse planlægges en dato for arbejdet.

 • Vi kan af sikkerhedsmæssige årsager være afhængige af vejret (tørvejr og ikke for hård vind), når vi skal arbejde med træerne. Derfor kan det ske, at en aftale må udsættes grundet vejrlig. Vi vil dog straks genplanlægge og levere opgaven så hurtigt, det er muligt for os.

 • Hvis der er tilkøbt oprydning/bortkørsel river/blæser plænen vi efterfølgende, og der vil ligge blade, savspåner samt små bark/træstykker tilbage. Det øger kvaliteten af vores oprydning, hvis græsset er klippet.

 • Der kan kommer dybe trykmærker i plænen/jorden fra træerne, når de fældes samt eventuelt fra kørsel med maskiner, hvis sådanne indgår i opgaven. Der kan særskilt aftales udlægning af køreplader, såfremt dette ønskes.

 • Lund’s træpleje forbeholder sig retten til at annullere en opgave, såfremt det viser sig at være til fare for personer eller omgivelser at fortsætte opgaven som planlagt.

Kunden skal være særligt opmærksom på

 • Kunden skal oplyse om skjulte installationer så som nedgravede kabler (f.eks. elkabler og guidekabler til robotinstallationer) og om der er særlige vedtægter for området, som kan have indflydelse på arbejdet, for eksempel særlige tidspunkter eller dage, hvor der ikke må være motorstøj.

 • Kunden er ansvarlig for at undersøge, om de træer opgaven omhandler, er fredede eller bevaringsværdige (findes typisk i kommunens lokalplaner og/eller tinglysningsdokumenter), og give Lund’s træpleje besked herom, såfremt det er tilfældet før arbejdet påbegyndes. Det er ubetinget kundens ansvar at undersøge dette og underrette Lund’s træpleje herom.

 • Kunden kan gratis fortryde en planlagt ordre op til 10 dage inden opgaven er planlagt til. Annulleres ordren senere (mellem 0-9 dage inden arbejdets planlagte udførelse) opkræves et afbestillingsgebyr på kr. 1250 inkl. moms.

 • Træer der fældes i skelbræmmen (indtil 1 meter fra skel) skal være accepteret af nabo.

 • Ved fældning af træer skæres stødet rent ca. 3-7 cm over jordhøjde med mindre andet er aftalt.

Betaling

 • Beløb til betaling, betalingsbetingelser, samt bankoplysninger til betaling fremgår af fakturaen

 • Ved betaling efter forfald betales der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på kr. 100,00.

bottom of page